Leefgroep 2

Leefgroep

Dagverloop in de tweede leefgroep

Dagverloop in de tweede leefgroep

Om 8u40 starten we de dag met een kringgesprek. We doen dit omdat

o we de kinderen leren communiceren: luisteren, inpikken op wat iemand zegt, spreken voor de groep, anderen laten uitspreken, vragen aan elkaar stellen, een gelijkaardig verhaal vertellen, uitbreiden van de woordenschat, gedachten kunnen ordenen tot een verhaal, je publiek leren boeien door bijv. je intonatie, wachten tot het stil is, je verhaal aantrekkelijk maken,…
o je je kan bevrijden van dingen die je hebt meegemaakt (emoties die je kwijt wil omdat ze je storen,…)
o deelgenootschap belangrijk is: je wil de voor jou belangrijke zaken delen met anderen.
o het zorgt voor een zeer sterk groepsgevoel.
o het voor het dagschema is een belangrijke bron is om nadien eventueel verwerkingsactiviteiten te organiseren.

Het kringgesprek start steeds met het benoemen van de dag. De kinderen plaatsen de gekleurde theelichtjes in de juiste volgorde. De dagen van de week hebben elk een andere kleur :

• maandag: blauwe dag
• dinsdag: groene dag
• woensdag: oranje dag
• donderdag gele dag
• vrijdag rode dag
• zaterdag wit
• zondag: wit

Daarna benoemen we het weer en plaatsen er het juiste symbooltje bij.
Bij het opnemen van de aanwezigen doen we iets (goedendag zeggen, een kunstje doen, je lievelingsdrank of -kleur of -dier zeggen...).
Elke dag heeft de kring een ander thema.

Maandag: vertelkring . De kinderen mogen iets meebrengen wat ze graag willen tonen (een foto, een voorwerp, een boek, een ticket van een toneelstuk waar ze tijdens het weekend naar keken…).Wie wil, krijgt de kans om hierover iets te vertellen. De begeleiders spelen in op datgene wat getoond en/of verteld wordt, zodat er een interactief gesprek ontstaat.

Dinsdag: boekenkring.  Op maandag krijgen enkele kinderen een sticker met  boek opgekleefd. Deze kinderen mogen op dinsdag een boek meebrengen. Samen bekijken we de boeken. We bespreken  de voorpagina, de titel en korte inhoud. De kinderen krijgen ook de kans om over hun boek te vertellen. Hierna kiezen we elk één boek. Het boek dat we het allerleukste vinden wordt verteld.

Woensdag: muziekkring. Er wordt een nieuw lied aangeleerd of we herhalen de liedjes die we al kennen. Het is heel fijn als Dieter komt met de gitaar, dan wordt er nog enthousiaster meegezongen..

Donderdag: letterkring. Ann en Vera tonen op  woensdag een klankzuivere letter. We spreken hem uit, spelen er een spelletje mee. Thuis zoeken we een klein voorwerp met deze letter als beginletter. Tijdens de letterkring bespreken we alle voorwerpen. Iedereen brengt iets mee in zijn eigen thuistaal, dit maakt het kringgesprek zeer rijk. Vera maakt een foto van de voorwerpen en hun beginletter. Dit wordt opgehangen en zo blijven de letters zichtbaar in de kring. De voorwerpen komen in een ladenkastje en worden gebruikt als sorteerspel en letterhekenningspel.

Vrijdag: Vertelkring De kinderen mogen iets meebrengen wat ze graag willen tonen (een foto, een voorwerp, een boek, een ticket van een toneelstuk waar ze tijdens het weekend naar keken…).Wie wil, krijgt de kans om hierover iets te vertellen. De begeleiders spelen in op datgene wat getoond en/of verteld wordt, zodat er een interactief gesprek ontstaat.

Na het stilzitten in de kring is het om 9u30 tijd voor beweging. Een bewegingsactiviteit, een spel in de tuin of in ’t Schuurtje van Roland… Omdat beweging, omgaan met eigen lichaam in de ruimte, kennis van het eigen lichaam... het begin is van alle leren en omdat er nood is aan beweging na het lange stilzitten en luisteren.

Om 9u45 starten we met de planning.
We hebben van alles tijdens het kringgesprek verteld. Wat kunnen we daar nu mee doen? We willen iets leren en dat doen we door voor een bepaalde activiteit te kiezen.
• We waren nog niet klaar met dit of dat te onderzoeken, dus willen we hieraan verder werken.
• De begeleiders merkten op dat bepaalde kinderen met iets bezig waren. Daarom doen ze een aanbod waardoor deze kinderen kunnen ingaan op hun interesse.
• Ik heb thuis al goed nagedacht wat ik zou willen doen en ik wil daar alleen of met anderen aan werken. Het kind heeft wel een idee, maar hier wordt het verplicht om dit goed te omschrijven. Wat wil het doen, leren, ontdekken? Welk materiaal denkt het dat het zal nodig hebben?
• Na een tijd maken kinderen ook reeds een tweede en soms een derde keuze: "Ik ga eerst dit doen en dan dat en als laatste nog dat."

Ann en Vera noteren de voorstellen op het planningsbord, ze noteren ook hoeveel kinderen er mogen aan deelnemen (cijfer en getalbeeld) en waar in de leefgroep er mag gewerkt worden (foto van de werkplek).

Deze planning is noodzakelijk als voorbereiding voor de  projectwerking. In een project is dit de fase van de projectkeuze en de planning: we hebben ideeën, we kiezen daaruit wat we gaan doen, wat we willen weten, onderzoeken, ontdekken...Dit alles wordt ook nog eens in de tijd gepland: eerst dit dan dat...  om dan tot het eindresultaat te komen.

Werktijd: 10u00
We voeren uit wat we gezegd, gekozen hebben bij de planning. De kinderen kleven hun naam (geschreven in boekletters) onder de gekozen activiteit. Ann en Vera noteren de activiteiten en de namen in een klasboek. Zo weten ze wie welke activiteit koos, maar kunnen de ouders ’s avonds ook lezen wat hun kin deed tijdens de werktijd.

De oudsten (later in het jaar ook de jongsten) krijgen ook contractwerk. Dit zijn opgelegde activiteiten die de kinderen gedurende 1 week moeten afwerken. Dit is een manier om te differentiëren, om een kind aan te moedigen een activiteit uit te voeren die hem niet zo ligt, kortom om te werken in de zone van de naaste ontwikkeling.

Tijdens het project is dit de periode dat alle plannen worden uitgevoerd, dat we de nodige stappen ondernemen om ons eindresultaat, einddoel  te kunnen bereiken. Voor de kinderen wordt dit vertaald als:
• wat willen we weten om het project tot een goed einde te brengen?
• wat willen we doen om het project tot een goed einde te brengen?
 Tijdens de projectperiode krijgt elk kind contractwerk.

Om 11u00 is het takentijd.
Eén kind verdeelt taken: de melktasjes klaarzetten, koeken verdelen, afwassen, afdrogen, tafels afkuisen, fruit halen, fruit verdelen, visjes eten geven, de kalender inkleuren,…

De kinderen voeren hun taak uit. Daarna is het melktijd. Na de melktijd is het tijd voor een toiletbezoek. Wie moet wachten, leest ondertussen een boek.

11u20: pauze.

Na de pauze wordt er een boek voorgelezen of spelen we een ontwikkelingsspel, dit is een kort moment van beweging, muziek maken, dans...

Op dinsdag en donderdag (start na de herfstvakantie) is er een evaluatiemoment.
Kikipi (evaluatiepop) stelt vragen aan de kinderen. De begeleiders maken een beknopt schema voor de kinderen. Zo worden de woorden ondersteund door beeld.
 
• Wat had je gepland?
• Heb je dat gedaan?
• Wat is eruit gekomen?
• Is het al klaar?
• Wat heb je ontdekt, gedaan, geleerd?
• Hoe heb je bepaalde problemen opgelost?
• Hoe voel je je erbij? Ben je tevreden, teleurgesteld, blij, verrast,…
• Wat vinden de anderen kinderen van wat je gedaan, geleerd, ontdekt hebt?
• Brengt dit je op nieuwe ideeën?
 
Tijdens het project is dit het moment waarop, eventueel tussentijds, gekeken wordt hoever het staat met het project, of de planning goed gevolgd wordt, . .. of de vooropgestelde doelen werden bereikt.
Het is niet zo evident om reeds bij kleuters met projecten te werken: hun inzicht in de tijd is nog heel beperkt. We leren nu bij het begin vooral de stappen die nodig zijn bij projecten. We zijn er van overtuigd dat er langzaam maar zeker naar projecten toe wordt gegroeid!

 
Middagpauze 12u10- 13u30
Bij de opstart van de namiddag luisteren we naar een verhaal, zingen we een lied,…

Soms is er ook een meeting. Als je met een groep samenleeft is het nodig om afspraken, regels te hebben. De meeting is een vergadering waar die besproken worden. Er kunnen nieuwe voorstellen komen, afspraken in vraag gesteld worden, ook conflicten, vriendschappen, gevoeligheden,... komen daar aan bod. De meeting wil vooral ruimte scheppen om dit alles te bespreken, kan leiden tot het veranderen van afspraken, het bespreken van kinderen die afspraken overtreden, het geven van pluimpjes, het scherp stellen van een probleem wat eventueel kan leiden tot een nieuw project. Een begeleider leidt de meeting.
De schoolmeeting vindt om de twee weken plaats op de vrijdag die niet valt in de zwemweek. Plaats: Het schuurtje van Roland.

14u00: vrij spel
De kinderen bepalen zelf wat ze willen doen, ze hoeven dit niet vooraf te plannen. Sommigen werken iets af van de voormiddag, anderen doen iets dat ze zagen in de voormiddag,
 Om 15u15 ruimen we op en kijken in boekjes. Ondertussen schillen de begeleiders het fruit.
 
We ronden samen de dag af, kletsen, keuvelen, zingen wat terwijl we fruit eten. Dit verloopt rustig.
We leggen de dag neer en we worden zelf rustig. We blikken terug op de dag, wat gebeurde er allemaal?
 
 
Op donderdagnamiddag is er turnen in de sportzaal van Sint-Jan de Deo.
Zwemmen doen we op woensdagvoormiddag om de 14 dagen. De exacte data kan je op de kalender zien. Je bent als ouder  steeds welkom om mee te gaan.