Schoolreglement 2017-2018

Inleiding

Voor je ligt het schoolreglement van de Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool (Vl.O.M.), waarvan ‘Methodeschool De Buurt’, ‘De Weide’, ‘De Muze’, ‘De Sterrebloem’ en ‘Serafijn’ vestigingsplaatsen zijn. Ieder schoolbestuur is verplicht dergelijk document op te stellen. Alle delen van het schoolreglement worden op de raad van bestuur van de Vl.O.M. besproken. In deze raad van bestuur zetelen afgevaardigden van personeel en ouders en ook externen. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Je kan in de voettekst zien wanneer het schoolreglement werd aangepast en goedgekeurd.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het schoolreglement en het pedagogisch project. Elke vestigingsplaats bezorgt je bij inschrijving van je kind schriftelijk of via elektronische weg het schoolreglement. Je bezorgt de school het invulstrookje met je schriftelijk akkoord. De school zal je bij elke wijziging van het schoolreglement hierover informeren, schriftelijk of via mail. Bij niet reageren wordt er vanuit gegaan dat je met de aanpassing instemt. Indien je je als ouder met de wijziging niet akkoord verklaart, dan wordt aan de inschrijving van je kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar of kan je als ouder beslissen je kind van school te veranderen.

Een wijziging van het schoolreglement kan ten vroegste uitwerking hebben in het daaropvolgende schooljaar tenzij die wijziging het rechtstreekse gevolg is van nieuwe regelgeving. Geef ons gerust door indien je graag een papieren versie van het schoolreglement wenst te ontvangen.

Naast het schoolreglement vind je op de website van De Buurt informatie over:

- het pedagogisch project van de school/vestigingsplaats

- de juridische aard en de samenstelling van het schoolbestuur

- de schooluren en voor- en naschoolse opvang

- het C.L.B.

- ouders en school

- …

Vanzelfsprekend kan je met bijkomende vragen steeds terecht op school (bij begeleiders, andere ouders, coördinatoren,...)

Klik hier voor PDF-versie van het schoolreglement

Inhoudstabel van het schoolreglement

1. Inschrijvingsprocedure
2. Aanmelden en inschrijven
3. Toelatingsvoorwaarden voor het gewoon lager onderwijs
4. Aanwezigheden
5. Afwezigheden
6. Te laat komen
7. Tijdelijk onderwijs aan huis en synchroon internetonderwijs
8. Huistaken, agenda en evaluaties (verslagen)
9. Zittenblijven – Wie beslist?
10. Getuigschriften basisonderwijs
11. Orde- en tuchtmaatregelen
12. Financiële regelingen
13. Bijdragen die aan ouders gevraagd worden
14. Leerlingenraad
15. Schoolraad en ouderraad
16. Scholengemeenschap
17. Toestemming van ouders - privacy
18. Rookverbod
19. Engagementsverklaring of wederzijdse afspraken tussen school en ouders
20. Het recht op inzage

Verklarende woordenlijst
 

School: Vlaamse Onafhankelijke Methodeschool vzw (Vl.O.M. vzw), Kartuizerlaan 20 te 9000 Gent.

Vestigingsplaatsen:   "Methodeschool De Buurt" (administratieve vestigingsplaats of

                                   hoofdvestigingsplaats), Kartuizerlaan 20 te 9000 Gent;

                                   "De Weide", Sint-Apolloniastraat 11 te 9420 Erpe-Mere;

                                   "De Muze", Rijmenamsesteenweg 194 te 3150 Haacht.

                                   "De Sterrebloem", Lange Akkerstraat 17A te 9800 Meigem-Deinze

                                   "Serafijn", de Mérodestraat 26 te 9600 Ronse

Schoolbestuur: Raad van bestuur van de Vl.O.M. vzw samengesteld uit vertegenwoordigers van elke vestigingsplaats.

Schoolhoofd:  Anne Vanquaethem en Tim Vandromme, Kartuizerlaan 20 te 9000 Gent 

Klassenraad: het team van personeelsleden dat onder leiding van het schoolhoofd of haar afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

CLB: Centrum voor leerlingenbegeleiding (adres: zie informatiebrochure)