Brede School • Sluizeken - Tolhuis - Ham

1.    Wat?

De Brede School Sluizeken- Tolhuis- Ham is een lokaal, netoverschrijdend samenwerkingverband tussen verschillende partners en de vier wijkscholen.

Samen creëren we maximale ontwikkelingskansen voor kinderen. Concreet houdt dit in dat de kennis, vaardigheden en attitudes, die een school aan kinderen wil meegeven, wordt versterkt en verruimd door ervaringen die kinderen buitenschools opdoen.

Omgekeerd worden ideeën, methodieken, kennis en vaardigheden, die kinderen buitenschools en in de buurt ervaren of gebruiken, gebruikt in de school en kinderopvang.
Dit heen-en-weer verkeer wordt in ons Brede School project bewust gebruikt, bovenop de spontane leerprocessen van de kinderen.

Samengevat is  Brede School Sluizeken- Tolhuis- Ham:

  • een keuze om een kind in al zijn ontwikkelingsaspecten te ondersteunen
  • een keuze om buurtgericht samen te werken als brug tussen de verschillende leefwerelden (school, vrije tijd gezin, buurt)
  • een keuze voor het versterken van kansengroepen
  • een keuze voor gerichte onderlinge versterking van producten en processen in overleg met de verschillende partners
  • een keuze om te werken met bestaande of te ontwikkelen sterktes van diverse partners, m.n. de school, opvang, buurtorganisatie, jeugdwelzijnswerk, het kind, de ouders, bewoners…zonder het respect voor de eigenheid van de partner te verliezen.

2.    Wie?

De wijkpartners zijn BS De Triangel, Methodeschool De Buurt, VBS De Mozaïek, VBS Sint-Salvator, IBO ’t Sleepken, Kinderdagverblijf Nieuwland en Kinderopvang ’t Sleepken, Speltheek Baloe (vzw Jong), Kadanz (vzw Jong), Stedelijke Buurtwerking, Sportnetwerk Buurtdiensten Gent Noord vzw, Inloopteam De Sloep, Wijkgezondheidscentrum De Sleep, Gebiedsgerichte werking, Stedelijke Pedagogische Begeleidingsdienst, Dienstencentrum De Thuishaven, Intercultureel Netwerk Gent, Welzijnsoverleg, Leerpunt, De Kopergietery, Larf!, De Centrale en Victoria Deluxe.

3.    Geschiedenis

De vier scholen werken reeds 14 jaar nauw samen om expertise en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijk wijkactiviteiten op te zetten, hun gebouw open te stellen voor activiteiten op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag, gezamenlijke navormingen voor begeleiders te organiseren, bij elkaar gaan hospiteren, … Het samenwerkings­verband of het Brede School-project is gekend onder de naam “Jouw kind groeit op in de wijk Sluizeken-Muide-Ham”. Met de ontplooide initiatieven willen de vier scholen tonen dat er kwalitatief goed onderwijs is binnen de wijk, willen zij door hun onderlinge samenwerking de kwaliteit verhogen in de vier wijkscholen én willen zij een brug vormen naar de ouders en die ouders binnen de schoolmuren krijgen als partner in het opvoedingsproces.
Elk van vier wijkscholen betrekt er meerdere andere organisaties bij om gebruik te maken van specifieke expertise.

Dit Brede School-project startte in 1999 als geselecteerd project van de projectoproep “School van de Hoop” van de Koningin Paolastichting onder de naam “Je Kind groeit op in de Wijk”, eerst gecoördineerd door Samenlevingsopbouw (RISO) en vandaag door de stedelijke Pedagogische Begeleidingsdienst Gent met als hoofddoelstelling: De leer- en ontwikkelingskansen van wijkkinderen verbeteren. Er is op muzisch vlak sinds 2008 een gemeenschappelijk project binnen de vier scholen lopende”De Wijk ontpopt” (Kunstinitiatieproject voor de vier wijkscholen). 

4.    De werkgroepen in de Brede School

In het begin van het schooljaar maken we een jaarkalender met de verschillende activiteiten van dat jaar. Deze activiteiten worden voorbereid in kleine deelgroepen. De contactpersoon koppelt dan terug naar de stuurgroep. Op deze manier blijft iedereen goed op de hoogte van de verschillende activiteiten

a.   Stuurgroep onderwijs

·      In deze werkgroep wordt de algemene werking van de Brede School gecoördineerd.

b.   Sport

·      Stimuleert de gezonde levensstijl.

·      Er wordt steeds een gezamenlijke sportdag voor de lagere en  hogere graad van de vier basisscholen georganiseerd. Hierbij werken de sportleerkrachten samen met sportnetwerk en wordt er in de verschillende accommodaties van alle wijkorganisaties gesport.

·      Voor de hogere graad is er ook een start to run met als hoogtepunt de 5km loop in de wijk.

c.    Kinderbibliotheek - Spelotheek - Verteltassen

·      Stimuleert de ouderbetrokkenheid en taalontwikkeling van ouder en kind. In de berichtenbrief of op de website van De Buurt vind je wanneer er voorleesmomenten of andere kinderactiviteiten in Baloe georganiseerd worden.

·      Deze werkgroep 'verteltassen' is momenteel niet actief. De 88 verteltassen kunnen wél ontleend worden in spelotheek Baloe.

·      http://www.vzwjong.be/aanbod

 

d.   Mobiliteit

·      Werkt rond mobiliteit en verkeersveiligheid.

·      De tweede week na de herfstvakantie slaan de partners de handen in mekaar om de snelheid, het correct parkeren en het gebruik van de fiets te promoten.

·      We organiseren  “de week van het slaksken.”

e.     Gezondheid

·      Stimuleert de gezonde levensstijl.

·      Verschillende projecten worden in de hele wijk tegelijkertijd aangepakt: maand van de tand, de gezonde brooddoos, omgaan met verkoudheden,…

·      Op de sportdagen wordt er een gezondheidsstand opgericht met gezonde drank en hapjes. Er wordt op voorhand een campagne gevoerd voor gezonde tussendoortjes.

f.   Scholenbezoekenronde

·      Sensibiliseren van bewoners in de wijk voor het onderwijsaanbod in de wijk.

·      Op 2 voormiddagen (begin en einde schooljaar) bezoeken we de vijf wijkscholen. Elke directie licht zijn werking toe. De ouders kunnen tijdens deze wandeling met mekaar overleggen en krijgen een duidelijk beeld van de werking van de verschillende scholen.

g.   Vrije tijd

·      Stimuleert de kinderen om in hun vrije tijd deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten.

·      Kinderen proeven 10 keer van een laagdrempelige activiteit, aangepast aan hun leeftijd. We proberen nadien de kinderen te laten doorstromen naar de verschillende organisaties.

h.   Carnavalstoet

·      Sensibiliseren van de wijkbewoners voor het aanbod van kinderen en jongeren.

·      De kinderen van de vier wijkscholen en de 2 kinderdagverblijven vormen samen een bonte stoet naar de Centrale. Hier wordt een show voor en door mekaar opgevoerd. Ook vzw Jong en Ibo ‘tSleepken zorgen voor verschillende acts.

i.     Kindertheater

·      Kinderen stimuleren in hun taalontwikkeling

·      Elke leefgroep gaat 1 keer per jaar naar het theater samen met hun leeftijdsgenoten uit de wijk. Soms wordt er deelgenomen aan een theaterworkshop.

j.     Tuutjesboom

·      Bevorderen van ouderparticipatie en sensibiliseren van aanbod in de wijk voor bewoners.

·      De kleuterklassen, kinderdagverblijven en de tuin van Kina zorgen ervoor dat de kindjes hun fopspenen kunnen afgeven aan de Sint. De pieten bevestigen dit dan in een kleurrijke boom in de tuin van Kina.

k.    Voorlezen aan huis

·       Stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen.

·      Dit jaar lezen 110 studenten van de Arteveldehogeschool in Gent thuis voor bij jonge kinderen uit kansarme en/of allochtone gezinnen. De studenten volgen de opleidingen tot leraar kleuter- en leraar lager onderwijs aan de Arteveldehogeschool. Elke student gaat vijf keer langs bij hetzelfde gezin. ‘Voorlezen aan huis’ is toe aan zijn tiende jaargang. Het voorleesproject heeft voordelen voor alle betrokkenen: kind, familie én student.

 

l.     Bij de buren

·       Stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen, verhogen van de sociale cohesie.

·      In het gezin komen 2 acteurs een boek acteren. De gastvrouw nodigt verschillende gezinnen met kinderen uit.

 

 

             

m.     Deeltijds kunstonderwijs

       Elke woensdag van de schooldagen gebruikt het deeltijds kunstonderwijs onze gebouwen om van 12u35 tot 14u15 beeldende vorming te organiseren voor de wijkkinderen van het eerste tot het vierde leerjaar.

n.   Fanfare van Komen en Gaan

·      Met kinderen en ouders uit de vier wijkscholen en buurtbewoners van de Gentse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham werd in 2007 de eerste Gentse Murga Fanfare (een theatrale wijkfanfare) opgericht (momenteel telt ‘De Fanfare van Komen en Gaan’ 75 leden).

·      Misschien heb je nog nooit van MURGA gehoord, best normaal want wij zijn de eerste Gentse Murga. MURGA is van oorsprong een Latijns Amerikaanse traditie. Tijdens een jaarlijkse parade bezetten groepen muzikanten, dansers en woordkunstenaars voor één dag de straten van hun stad. Met originele teksten, dans en muziek wordt een totaalspektakel gecreëerd. Maar de MURGA’s leven het hele jaar door: elke aanleiding is goed om een MURGA te laten optreden.

·      http://murga.clans-united.net/

5.    De werkgroepen in de wijk

a.   Werkgroep jeugd

b.   Welzijnsoverleg

c.    Wijkdebat

d.   Wijkoverleg

e.   Buurtteam